Onze klachtenregeling


Interne klachtenregeling: Als u niet tevreden bent over uw behandeling is het altijd raadzaam om dit te bespreken. Als er sprake is van een klacht dan is de eerste stap ook om er, met mij het gesprek over aan te gaan. Als u schriftelijk een klacht bij mij aangeeft, vermeldt dan ook uw telefoonnummer, en wanneer u bereikbaar bent. Ik streef ernaar spoedig te reageren, in elk geval binnen de wettelijke termijn van 6 weken. U krijgt dan eert een uitnodiging voor een gesprek met mij. Als dit gesprek geen oplossing bied kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris.

In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt
conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.


Kwaliteitsstatuut: Vanaf 2017 is dit verplicht. Mijn kwaliteitsstatuut is aanwezig op mijn praktijk. U kunt desgewenst een kopie krijgen of het inzien.

In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en van de bemiddeling bij klachten.


U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door een email te sturen naar klachtenfunctionaris@NVVP.net. Vermeldt in de mail ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek. Wordt uw klacht ook door bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog niet voldoende opgelost dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie doe een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Onafhankelijke Geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie kunt u digitaal of schriftelijk benaderen via onderstaand adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz- praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag www.degeschillencomissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid.)

Via mijn beroepsvereniging de NVvP, De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, ben ik aangesloten bij een klachtenfunctionaris.

Privacystatement

Frijling psychiater en

psychotherapeut.


BIG REGISTER EN LIDMAATSCHAPPEN

Om als behandelaar in de gezondheidszorg zelfstandig behandelingen te kunnen doen is registratie in het BIG register noodzakelijk. Het BIG register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Ik ben als psychiater geregistreerd onder BIG-nummer 1904907040

Ik ben lid van de NvvP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en aangesloten bij de sub-vereniging van de NVVP voor vrijgevestigd psychiaters. Via deze vereniging ben ik aangesloten bij een geschillencommissie.

Ik ben lid van de NvPP, de Nederlandse vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.


VERTROUWELIJKHEID:

In mijn werk ben ik gehouden aan mijn beroepsgeheim, alles wat u met mij bespreekt blijft vertrouwelijk, evenals de gegevens in het dossier. Uw dossier wordt online bewaard via een beveiligd online medisch dossier van Axians, waarvan alleen ikzelf over de inlogcodes beschik. In uw dossier staan uw persoonsgegevens( naam, adresgegevens telefoonnummer BSN,woonsituatie, opleidingsniveau)de correspondentie,de uitslagen van door u ingevulde vragenlijsten en de diagnose.


De uitkomst van uw behandeling wordt via vragenlijsten gemonitord. Via eentweede partij worden de ingevulde vragenlijsten anoniem gemaakt zodat ze niet herleidbaar zijn tot u. De uitkomst van deze vragenlijsten wordt- vollediggeanonimiseerd gebruikt om het mogelijk te maken dat behandelaren onderling hun resultaten vergelijken( Benchmarken). Als u bezwaar heeft tegen heeft tegen het geanonimiseerd gebruiken van de vragenlijsten kunt u dit aangeven.


Als u daarmee instemt stuur ik beknopte schriftelijke bericht aan uw huisarts over de diagnose en behandeling: ook deze informatie laat ik eerst aan u lezen.

Sinds 2008 is de vermelding van uw diagnose op de nota aan de zorgverzekering verplicht, tenzij u daar bezwaar tegen maakt ( privacy bezwaarregeling).


Derden zoals bedrijfsartsen, UWV artsen en dergelijke krijgen alleen beperkte gegevens toegestuurd als u hen daartoe schriftelijk machtigt, ik zal u die informatie laten lezen voor ik het opstuur.


Ik overleg eens per maand met 4 GGZ professionals (eveneens gehouden aan een beroepsgeheim), als dit uw behandeling ten goede komt Dit gebeurt echter altijd geanonimiseerd, dus zonder dat uw naam of herkenbare zaken genoemd worden.


Het dossier is uw eigendom: u kunt het desgewenst inzien of opvragen.


Als er onbedoeld en zonder uw toestemminginformatie over u in handen van derden gekomen is ben ik verplicht hier een foutmelding van de maken en zal ik indien mogelijk u hiervan op de hoogte stellen.