Frijling, psychiater en psychotherapeut

Psychodynamische therapie en consultatie

WELKOM bij FRIJLING, Psychiater en Psychotherapeut.

Ik heb momenteel geen ruimte om nieuwe psychotherapie clienten aan te nemen. Voor medicatieconsulten is wel ( beperkt)plek bij Mw van Dord.


Mijn naam is Roos Frijling. Ik ben psychiater en psycho-analytisch psychotherapeut. 

Per 1 oktober start in samenwerking met het Erasmus MC een aios in de laatste fase van haar opleiding tot psychiater met een keuzejaar psychotherapie. Haar naam is Isa van Dord. Zij gaat 1 jaar lang inzichtgevende psychotherapie geven onder mijn supervisie. Het opleidingsjaar  wordt vornmgevgeven door mij en 3 andere psychiaters  in een samenwerkingsverband ( SPAR). 

De psychotherapieplekken zijn inmiddels opgevuld. 

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben opgeleid tot psychiater gedaan in het Erasmus MC. Daarna heb ik tien jaar als psychiater/psychotherapeut gewerkt bij Riagg Rijnmond. De opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut heb ik gevolgd bij de NVPP gedaan in  Amsterdam. Begin 2015 heb ik me als vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut. De praktijk gevestigd op de Oostzeedijk in Rotterdam Oost. Momenteel volg ik de opleiding tot supervisor bij de NVPP.

Ik bied in mijn praktijk inzicht-gevende psychotherapie aan. Meestal helpt dit voldoende, en is medicamenteuze behandeling niet nodig. Als praten alleen onvoldoende helpt kan de behandeling, in overleg met u, gecombineerd worden met medicatie.

Wat behandel ik?

Ik richt mij vooral op de behandeling van depressies, angst-klachten, persoonlijkheidsproblematiek, of combinaties van deze beelden

Als u last heeft van terugkerende angst of somberheid, of als u problemen ervaart in uw werk of in relaties, kan het zinvol zijn om in psychotherapie te gaan. In psychotherapie leert u uzelf beter kennen- en daardoor begrijpen waar u in uzelf tegenaan loopt. Daardoor kan u meer grip krijgen op uw leven. Ik neem rustig de tijd om samen met u te onderzoeken waar u tegenaan loopt, en ik help u weer op weg. 

Wat behandel ik niet

Op sommige vlakken heb ik onvoldoende expertise. Indien u een psychotische stoornis heeft, een bipolaire I stoornis, als u een een autistische stoornis heeft of als u medicamenteuse behandeling zoekt voor ADHD bent u bij mijn praktijk niet aan het juiste adres.

Wachttijd: Ik heb momenteel geen ruimte om nieuwe clienten aan te nemen.

Voor leertherapie of voor supervisie kunt u altijd contact opnemen, daarvoor zijn aparte uren gereserveerd.  

De wachttijd is geactualiseerd per 13-10 2021

Hoe kunt u zich aanmelden: U kunt het contactformulier invullen, of de voicemail inspreken. 

Ik neem dan contact met u op. In dit eerste telefonische contact probeer ik een inschatting te maken of ik de juiste hulp voor u in huis heb. Ik vraag u altijd eerst of het gelegen komt Gaarne uw naam en telefoonnummer inspreken in de voicemail. Ik ben helaas zelden in de gelegenheid de telefoon direct aan te nemen.

Intake: De intake bestaat uit 3 a 4 gesprekken. In het eerste gesprek vraag ik naar uw klachten, uw hulpvraag en de behandelvoorgeschiedenis.  Het 2e en soms 3e gesprek gaan over uw levensloop. Daarna volgt een adviesgesprek, waarin u hoort of ik de juiste behandeling voor u in huis heb, en zo ja, welke therapievorm  het meest passend is. In de intakefase kunt u ook bepalen of u er vertrouwen in heeft om met mij in zee te gaan.

Behandeling

Ik bied drie vormen van inzicht-gevende psychotherapie aan:

KPT : Kortdurende psychodynamische Psychotherapie Dit is een kortdurende psychoanalytische psychoanalytische psychotherapie, waarin uw leert wat uw klachten kan uitlokken, hoe dat in verband staat met hoe u zich tot anderen verhoudt en hoe u dit kan veranderen.

TFP: Transference Focussed Psychotherapie: voor persoonlijkheidsproblematiek. Bij deze laatste behandeling is de duur variabel. De gemiddelde behandelduur is twee jaar.

U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachttijd bemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met uw orgaanbieder een intakegesprek krijgt en da de behandeling binnen 10 weken gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn vastgesteld.

Direct Hulp Nodig?

Voor EFT( emotion focussed therapy), kortdurende behandelingen , EMDR of relatietherapie  kunt u contact opnemen met Robert van den Bosch, vrijgevestigd psycholoog. Behandelingen bij hem worden niet van via de basisverzekering vergoed, maar soms gedeeltelijk  via een aanvullende verzekering. Hij is gespecialiseerd in stress en burnt-out en relatietherapie . Hij geeft tevens EMDR bij enkelvoudig trauma. Op zijn website www.praktijkvandenbosch.nl vindt u meer informatie.

Corona: we spreken alleen face to face af als geen van ons klachten heeft zoals verkoudheid hoesten of koorts. In de praktijk bewaren we steeds voldoende afstand. Beeldbellen is een alternatief, u kunt hier ook voor kiezen.

 

Wat moet u meenemen?

1. Verwijsbrief,

Om voor vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen oor de eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor gespecialiseerde GGZ, met daarin vermeld een vermoeden van een ( gespecificeerde) DSM diagnose, de agb-code van de verwijzer en zijn/ haar handtekening.

2. Verzekeringspas

3. Legitimatiebewijs

 

BETALING EN VERGOEDING

Verzekerde zorg.

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering

Een voorwaarde is dat de gestelde diagnose valt onder de verzekerde zorg in de specialistische GGZ. Voor informatie hieromtrent kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Daarnaast is het afhankelijk van de soort psychotherapie. De inzichtgevende psychotherapie die ik aanbied, met een frequentie van eens per week, valt onder de verzekerde zorg. 

WBT de verzekerde zorg zijn wat betreft de vergoeding er 3 mogelijkheden:

1. Ik heb een contract met uw zorgverzekeraar.

2. Ik heb geen contract met uw zorgverzekeraar en u heeft een naturapolis.

3. Ik heb geen contract met uw verzekeraar en u heeft een restitutiepolis.

 

ad 1. Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed

Voor behandelingen die in  2022 beginnen heb ik een contract met:


Zilveren Kruis: FBTO, De Friesland, Interpolis, Zilveren Kruis , Prolife, Zilveren Kruis, AON

ONVZ: ONVZ, PNO-Zorg, VvAA,  Jaah.

A.S.R: A.S.R, Ditzo, De Amersfoortse 

Eno: Salland, ZorgDirect.

DSW- Stad Holland: DSW, In-Twente.

VGZ: IZA; UMC, Unive, Zekur.nl, VGZ; Bewuz t zorgverzekerd, IZZ; Promovendum, National Academic, Besured.

Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ


Voor 2021 heb ik een cotract met debovenstaande verzekeraars plus  Caresq.


N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleent! Checkt u voor aanvang van de behandeling s.v.p zelf of ik een contract heb met uw verzekeraar.

Eigen Risico:Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening. Dit is minstens 385 euro, afhankelijk van uw polis. 

NB: Het zorgstelsel veranderd per 2022: het eigen risico van 2022 wordt eerder verrekent.

Vanaf 2022  worden rekeningen niet meer jaarlijks maar per maand ingediend  bij de zorgverzekeraar. 

Daardoor kan het zijn dat  u begin 2022 een rekening voor het eigen risico van 2021 ontvangt, en kort daarop ook de rekening van het eigen risico voor 2022. Dit loopt zoals altijd via uw zorgverzekeraar.

ad 2. Als ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar , en als u een naturapolis heeft.

In dit geval wordt na aftrek van uw eigen risico, afhankelijk van uw verzekering 60 tot 70 procent vergoed. 

De rekening voor uw behandeling wordt na het afsluiten van de behandeling, of nadat u 1 jaar in behandeling bent, naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de rekening rechtstreeks naar u verstuurd. Voor helderheid over het percentage dat vergoed wordt, is het verstandig om -als de diagnose bekend is- zelf contact op te nemen met uw verzekeraar. 

ad 3.Als ik geen contract heb met uw verzekeraar en als u een restitutiepolis heeft, wordt de behandeling, afgezien van uw eigen risico, volledig vergoed. Aan het einde van een behandeling, of van een behandeljaar krijgt u van mij de rekening toegestuurd,. Nadat uw verzekeraar dit aan u heeft overgemaakt, betaald u mij. U kunt de verzekeraar ook vragen om mij het geld direct over te maken- echter niet alle verzekeraars doen dit.

Onverzekerde Zorg:

Indien de diagnose die gesteld is niet valt onder verzekerde zorg, dan vergoedt de verzekeraar de behandeling niet. In dat geval is therapie wel mogelijk, maar dient u zelf te betalen.  Een voorbeeld van een diagnose die niet vergoed wordt is een aanpassingsstoornis.  Soms is intensievere psychotherapie 2 x per week geïndiceerd. Niet alle verzekeraars vergoeden dit. 

Mijn tarief voor 2019 voor onverzekerde zorg is 150 euro voor een intakegesprek  en  105 euro per therapiegesprek, 

Zelfbetalers

Sommige mensen kiezen er om uiteenlopende redenen voor om hun therapie zelf te betalen.

U betaalt dan 105 euro per sessie, conform het maximum tarief van de NZA.

Leertherapie: Ik ben leertherapeut voor de opleiding tot psychiater. 50 uur leertherapie is een verplicht onderdeel van de opleiding tot psychiater. Het tarief voor leertherapie  is  vanaf 2019 105 euro per sessie. Dit bedrag kunt u declareren bij de opleiding.

Voor betalingen die niet via de verzekering lopen stuur ik maandelijks een factuur.

Afspraak < 24 uur afgezegd: Ik vraag u om tijdig aan te geven wanneer u niet kunt komen. Bij no show en bij afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd reken ik 40 Euro.

BIG REGISTER EN LIDMAATSCHAPPEN

Om als behandelaar in de gezondheidszorg zelfstandig behandelingen te kunnen doen is registratie in het BIG register noodzakelijk. Het BIG register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Ik ben als psychiater geregistreerd onder BIG-nummer 1904907040

Ik ben lid van de NvvP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en aangesloten bij de sub-vereniging van de NVVP voor vrijgevestigd psychiaters. Via deze vereniging ben ik aangesloten bij een geschillencommissie.  

Ik ben lid van de NvPP, de Nederlandse vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

VERTROUWELIJKHEID:

In mijn werk ben ik gehouden aan mijn beroepsgeheim, alles wat u met mij bespreekt blijft vertrouwelijk, evenals de gegevens in het dossier.  Uw dossier wordt online bewaard via een beveiligd online medisch dossier van Axians, waarvan alleen ikzelf over de inlogcodes beschik.  In uw dossier staan uw persoonsgegevens( naam, adresgegevens telefoonnummer  BSN, woonsituatie, opleidingsniveau) de correspondentie, de uitslagen van  door u ingevulde  vragenlijsten en de diagnose.

De uitkomst van uw behandeling wordt via vragenlijsten gemonitord. Via een tweede partij worden de ingevulde  vragenlijsten anoniem  gemaakt zodat ze niet herleidbaar zijn tot u.  De uitkomst van deze vragenlijsten wordt- volledig geanonimiseerd gebruikt om het mogelijk te maken dat behandelaren onderling hun resultaten vergelijken( Benchmarken). Als u bezwaar heeft tegen heeft tegen het geanonimiseerd gebruiken van de vragenlijsten kunt u dit aangeven.

Als u daarmee instemt stuur ik  beknopte schriftelijke bericht aan uw huisarts over de diagnose en behandeling: ook deze informatie laat ik eerst aan u lezen.

 Sinds 2008 is de vermelding van uw diagnose op de nota aan de zorgverzekering verplicht, tenzij u daar bezwaar tegen maakt ( privacy bezwaarregeling).

Derden zoals bedrijfsartsen, UWV artsen en dergelijke krijgen alleen beperkte  gegevens toegestuurd  als u hen daartoe  schriftelijk machtigt, ik zal u die informatie laten lezen voor ik het opstuur.

Ik overleg eens per maand met 4 GGZ professionals (eveneens gehouden aan een beroepsgeheim), als dit uw behandeling ten goede komt Dit gebeurt echter altijd geanonimiseerd, dus zonder dat uw naam of herkenbare zaken genoemd worden.

Het dossier is uw eigendom: u kunt het desgewenst inzien of opvragen.

Als er onbedoeld en zonder uw toestemming informatie over u in handen van derden gekomen is ben ik verplicht hier een foutmelding van de maken en zal ik indien mogelijk u hiervan op de hoogte stellen.

 

PRIVACYSTATEMENT Frijling psychiater en psychotherapeut

Mw. A.R.Ph. Frijling, eigenaar van en enige behandelaar in de praktijk Frijling psychiater en psychotherapeut gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60806532, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Frijling, psychiater en psychotherapeut met informatie over een .geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Frijling, psychiater en psychotherapeut persoonsgegevens verwerkt:

(potentiële) patiënten;

a. bezoekers aan de praktijk Frijling, psychiater en psychotherapeut;

b. bezoekers van www.psychiaterrotterdam.nl;

c. arts-assistenten die in leertherapie zijn- of die daarvoor contact opnemen.

d. alle overige personen van wie Frijling, psychiater en psychotherapeut persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Frijling, psychiater en psychotherapeut verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Frijling, psychiater en psychotherapeut worden door de website geanonimiseerd gegevens verzameld voor het verbeteren van de website.

 

3. Doeleinden verwerking

Frijling, psychiater en psychotherapeut verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychiaterrotterdam.nl; 

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Frijling, psychiater en psychotherapeut  verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Frijling, psychiater en psychotherapeut kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van MW Frijling persoonsgegevens verwerken. Frijling, psychiater en psychotherapeut sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6.Persoonsgegevens delen met derden

Frijling, psychiater en psychotherapeut  deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Frijling, psychiater en psychotherapeut deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7.Doorgifte buiten de EER

Frijling, psychiater en psychotherapeut geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Frijling, psychiater en psychotherapeut ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.Bewaren van gegevens

Frijling, psychiater en psychotherapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Frijling, psychiater en psychotherapeut hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzpers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:       5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9.Wijzigingen privacy statement

Frijling, psychiater en psychotherapeut kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Frijling, psychiater en psychotherapeut, www.psychiaterrotterdam.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

1.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Frijling, psychiater en psychotherapeut te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met  Mw Frijling door te bellen naar 06-81108202 en dit in te spreken op de voicemail, of te mailen naar r.frijling@hotmail.com.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Frijling, psychiater en psychotherapeut persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Frijling, psychiater en psychotherapeut  door te bellen naar 06-81108202 een e-mailbericht te sturen naar r.frijling@hotmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


 

Kwaliteitsstatuut
Het Kwaliteitsstatuut is sinds 1-1-2017 wettelijk verplicht voor GGZ praktijken. Het beoogt inzicht te geven onder andere in  het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg binnen een  kwalitatief en professioneel netwerk. Grotendeels ziet u deze informatie al op mijn website. U kunt mijn volledige kwaliteitsstatuut – goedgekeurd door de NZA  – inzien op mijn praktijkadres.

Dossier
Uw dossier dien ik wettelijk verplicht (volgens de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vijftien jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.  Conform de WGBO heeft u recht op inzage in uw dossier, indien u daar om verzoekt. U kunt ook schriftelijk verzoeken uw dossier te vernietigen, eerder dan genoemde 15 jaar.

 

Onze klachtenregeling :

Interne klachtenregeling: Als u niet tevreden bent over uw behandeling is het altijd raadzaam om dit te bespreken. Als er sprake is van een klacht   dan is de eerste stap ook om er ,et mij het gesprek over aan te gaan. Als u schriftelijk een klacht bij mij aangeeft, vermeldt dan ook uw telefoonnummer, en wanneer u bereikbaar bent. Ik streef ernaar spoedig te reageren, in elk geval binnen de wettelijke termijn van 6 weken. U krijgt dan eert een uitnodiging voor een gesprek met mij.. Als dit gesprek geen oplossing bied kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris.

Via mijn beroepsvereniging de NVvP, De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, ben ik aangesloten bij een klachtenfunctionaris.

In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en van de bemiddeling bij klachten.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door een email te sturen naar klachtenfunctionaris@NVVP.net. Vermeldt in de mail ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek. Wordt uw klacht ook door bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog niet voldoende opgelost dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie doe een bindende uitspraak doet. Hiervoor  ben ik aangesloten bij de Onafhankelijke Geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie kunt u digitaal of schriftelijk benaderen via onderstaand adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz- praktijken  Postbus 90600 2509 LP Den Haag www.degeschillencomissie.n l( via de  Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid.


In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt
conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

Kwaliteitsstatuut: Vanaf 2017 is dit verplicht. Mijn kwaliteitsstatuut is aanwezig op mijn praktijk. U  kunt desgewenst een kopie krijgen of het inzien.PRAKTIJKINFO

Frijling, Psychiater en Psychotherapeut

Oostzeedijk 90

3063 BG  Rotterdam.

T: 06 - 81108202

E: R.Frijling@hotmail.com;

E: Alleen voor oor zorgverleners aangesloten bij zorgmail: r.frijling@zorgmail.nl

KVKnr: 60806532

AGB praktijk: 03095353

AGB persoonlijk: 03068657